Ons lees op baie plekke in die Skrif dat die oomblik toe God se Gees ons wederbaar het en ons gees kom nuut en lewend gemaak het deur die lewe van Jesus aan ons te bedien, daar hierdie merkwaardige gebeure plaasgevind het.

Ons wat “sondaars” was, met ander woorde, totaal onder die beheer van ons sondige ou natuur, het totaal verander. Ons is nie meer “sondaars” nie. Ons is nie meer dood nie. Ons staan nie meer totaal magteloos teenoor die beheer van ons ou sondige natuur, waarmee ons en elke ander mens gebore word nie. Skielik is daar iets nuuts in ons. Wat nooit voorheen daar was nie.

Want die lewe van Jesus is nou in ons. En die Gees van Jesus Christus en van die Vader is nou in ons.

Ons het nou ’n nuwe natuur bygekry. Dit maak dit moontlik dat ons nuwe dinge van mekaar as volgelinge van Jesus met reg kan verwag. Dinge wat voorheen net nie moontlik was nie. Ons moes eers bonatuurlik verander word voordat dit moontlik kon wees.

Maar nou, na hierdie “wedergeboorte” en “nuwe natuur” wat ons ontvang het, kan ons verwag dat iets van die karakter en gees van Jesus Christus in ons lewe, optrede, gedagtes en woorde sigbaar kan word.

Paulus verduidelik hoe dit kan begin gebeur daar in Gal. 5:16 e.v.

“Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.

Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.

Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.

Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend:….

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing…

Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.”

Met ander woorde, waar ek en jy nou God se Gees wat hier binne-in ons liggame in ons gees woon, toelaat om die beheer oor ons te hê en ons begin doen wat Hy aan ons sê om te doen, kom hierdie “nuwe natuur” navore. Dit is wanneer ons al hoe meer volgens die karakter en natuur van Jesus en God self begin optree.

Mense gaan daarom uit ons optrede en woorde begin agterkom en aanvoel dat ons “verander het”. Ons doen nie meer die dinge en ons sê nie meer die dinge wat hulle gewoond was om in ons lewens te sien en te hoor nie.

Daar in Rom. 8, vanaf vers 4, beskryf Paulus dit soos volg: “Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees.

Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar dié wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees.

Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede.

Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie.

Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie.

Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.

Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde.

Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Daarom dan, broers, staan ons onder ‘n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie.” Hoor hoe beskryf Petrus dit daar in 2 Petrus 1:2-8: “Aan dié wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het.

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here!

Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.

Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.

En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.

As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.”

Scroll to Top