Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 70

Ons is besig om te gesels oor hierdie merkwaardige ding wat daar oor ons as volgelinge van Jesus in die Skrif gesê word, naamlik dat ons “in Christus is” en “die lewe van Christus in ons het”.

Natuurlik het ons hier met ’n geloofswaarheid te make wat beteken dat ons dit tot op ’n punt logies en rasioneel kan bedink en be-praat, maar erens in die proses gaan ons brein net bedremmeld en kopskuddend moet erken dat dit net sovêr en nie verder kan help om dit uit te pluis nie.

Maar … kom ons probeer ons bes om van die verskillende woord-prentjies en waarhede wat ons ontdek in die Skrif ’n bietjie van nader te bekyk en te bedink.

Die begin van hierdie “lewe van Christus in ons” word in die Bybel beskryf as “wedergeboorte”.

Ons kry hierdie woord-prentjie in gedeeltes soos Joh. 1:12 en 13 waar daar staan: “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie, maar uit God gebore is.”

Met ander woorde, waar ons met ons menslike sintuie sien en ervaar waar mense Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aangeneem het (omdat hulle gekies het om te glo wat in die Bybel en spesifiek die Evangelies oor Hom geskryf staan en vertel word), het daar waar ons nie kan sien nie, iets merkwaardig gebeur: daardie mense het van verlore, onder God se oordeel en straf, mense na “kinders van God” verander. En die veranderingsproses was so radikaal en bonatuurlik, dat dit letterlik beskryf kan word as ’n nuwe geboorte wat plaasgevind het.

In die gedeelte in die Bybel waar dit as ’n nuwe geboorte beskryf word, in Joh. 3, staan ook die volgende: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

Weer kry ons hierdie prentjie van ’n nuwe, weer-’n keer-gebore-word, wat dan vir daardie mens nuwe sintuie gee om “die koninkryk van God” te sien en te ervaar. Vir die eerstekeer in hulle lewe het hulle ore om God se stem werklik te hoor en te herken. Vir die eerstekeer het hulle oë om God se handewerk en spore te sien. En vir die eerstekeer het hulle ’n hart om God se liefdesemosies en hartklop aan te voel en daarmee te begin resoneer.

Dan gaan Jesus voort om te beskryf hoe hierdie weer-’n keer-gebore word gebeur.

Hy beskryf dit in Joh. 3:5 en 6 soos volg: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.”

Die “uit water” en die “uit/deur” die “Gees” waarvan hier sprake is rondom “gebore word” is natuurlik woord-prentjies wat die twee soorte geboortes beskryf waarvan Jesus hier praat.

Die “uit-water”-geboorte is die normale geboorte wat in elke mens se lewe gebeur waar ons vanuit die water in die moederskoot van ons moeder gebore word aan die begin van ons fisiese lewe op aarde. En dan word die wedergeboorteproses beskryf as “uit/deur die Gees” omdat dit die Gees van God is wat ons gees, wat “dood was” as gevolg van sonde en ons vasgegrepenheid in sondigheid en sondaar-wees van voor ons fisiese geboorte, kom lewend maak het deur ons “in te prop” by Jesus en Sy lewe hier in ons gees aan ons te kom skenk.

Sjoe, dit is nie maklik om hierdie bonatuurlike, merkwaardige waarhede in gewone mensewoorde te probeer omskryf nie.

Want eintlik is dit baie meer as net om ons “in te prop” by Jesus en Sy lewe. Jesus self en dus ook die lewe wat daar in Jesus is, is alles deur die werking en inwoning van die Heilige Gees, wat ook die “Gees van Christus” genoem word daar in Romeine, nou self “in ons”, in ons gees.

Daarom kan Jesus daar in Johannes sê dat ons dan ook “gees” is, soos God die Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees in die eersteplek “gees” is.

En so, sê Petrus daar in 2 Petrus 1:4, “kry ons deel aan die Goddelike natuur”.

Volgende keer gesels en dink ons verder hieroor.

Scroll to Top