Uit die Oue, In die Nuwe – Deel 58

Om te leer om gelowige te lewe en gelowig agter Jesus se stem aan te loop en te doen, dink en sê wat Hy ons sê, verander ’n mens se hele lewensperspektief.

Dit help ons om voorheen totaal onhanteerbare, skrikwekkende situasies en uitdagings met ’n vrede te hanteer. En waar dit gebeur beleef ons iets van die onsigbare geloofsrealiteit naamlik dat Jesus Christus elke oomblik van die dag of nag by ons is en in ons is. Ja, dat Hy met ons praat en ons lei en werklik in ons deur Sy Gees woon en werk.

Wat ek hier in in gewone Afrikaans probeer sê het, is wat Paulus vir ons daar in Gal. 2:19 en 20 uitgespel het toe hy gesê het: “… ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

Hy gaan ons leer om na dinge as’t ware deur Sy oë te kyk, vanuit Sy perspektief.

As ek met my gewone oë daarna kyk en vanuit my vlees moet probeer hanteer, beleef ek net vrees, angs, verwarring, moedeloosheid, ens. Maar die oomblik wat ek Hom toelaat om my perspektief te verander en my ’n bril te gee wat daarna kyk vanuit Sy hoek, verander alles.

Dit is dan wat ons vrede weer terugkom en ons nie meer so magteloos voel nie. Dit is wat ons genoeg geestelik bemagtig om in geloof te doen wat Jesus ons aangesê het om te doen.

Dit is wanneer ons leer om anders op te tree as normaalweg die geval sou wees. Dit maak dat ons ander keuses maak as wat ons normaalweg sou maak.

Dan tree ons nie “uit die vlees” op nie. Dan is dit nie meer ’n geval van vinnig hardloop na al die lêers van die verlede waar ons in soortgelyke situasies was, om vir ons antwoorde te bied hoe om in hierdie geval op te tree nie. Dan tree ons ook nie sommer net impulsief of instinktief op na aanleiding van bepaalde seer en vorige soortgelyke ervaringe wat ons gehad het nie.

Nee, dan is dit ’n geval van “handel in geloof”. Dan is dit ’n geval van Jesus toe te laat om deur Sy Gees in ons ook ons optrede te bepaal en te beheer.

Dit is wanneer ons ontdek dat in plaas van die wrange vrot te sien en te beleef in ons lewe en gedrag wanneer ons ou natuur en vlees in beheer is, sien ons nou die vrug van die Gees se beheer in ons lewe en gedrag.

Luister hoe teken God se Gees die verskil tussen hierdie twee soorte optredes en gedrag vir ons daar in Gal. 5:16 tot 25: “Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle ou natuur nie.

Wat ons ou natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons ou natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie.

Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.

Die praktyke van die ou natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.

Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.”

Scroll to Top